Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Lejyoner Hastalığı Önleme Sorumlusu Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 29/12/2017

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü  “Lejyoner Hastalığı Önleme Sorumlusu Eğitimi” duyurusu aşağıdadır:

“Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila ve daha az sıklıkla diğer Legionella türü bakterilerin yol açtığı bir hastalıktır. Hastalığın seyri, ılımlı alt solunum yolu enfeksiyonundan tüm sistemlerin etkilendiği ağır klinik tablo ve ölüme kadar değişebilir. Hastalığın prognozu, konağın savunma mekanizmalarının durumuna bağlıdır. Altta yatan hastalığa veya bağışıklık sisteminin durumuna göre fatalite hızı değişmekle birlikte toplum-kaynaklı vakaların %10-20’sinde, hastane-kaynaklı vakaların ise %10-40’ında ölüm gözlenebilmektedir.

Oteller ve hastaneler başta olmak üzere tüm konaklama birimlerinde hastalığın engellenebilmesi ve gerektiğinde alınacak önlemlerin yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirilmesi, Lejyoner Hastalığına karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler, hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 7. maddesi “(1) Konaklama birimlerinde, Müdürlüklerce legionella konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu personel ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumludur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibinin ya da işletmecisinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. denilmektedir.

Sorumlu personel bulundurmayan ve/veya Yönetmelik hükümlerine uymayan tesislere yapılacak idari yaptırımlar Yönetmeliğin 27. maddesinde “Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesinde yer alan idari yaptırım uygulanır." belirtilmiştir.

İlgili Yönetmelik hükümleri, Lejyoner hastalığı kontrol programı rehberi ve hastalığın önemine; binaen Müdürlüğümüz tarafından İlimiz genelinde Yönetmelik çerçevesinde konaklama hizmeti veren,                          

       1.  Oteller, moteller, tatil köyleri, misafirhaneler gibi turistik konaklama yeri)

       2.  Kaplıcalar, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakımevleri

       3. Yataklı tedavi kurumlan ve ağız ve diş sağlığı merkezleri

       4. Konaklamalı gemiler (yolcu ve yük gemileri)

       5. Büyük alışveriş merkezleri, rekreasyoııel alanlar, fuarlar                             

       6.İş merkezleri ve işyerleri (endüstriyel havalandırma sistemlerinin Ve/veya soğutma   

          makinelerinin kullanıldığı fabrikalar v.b.)

       7.  Konutlar (vakanın kendi konutu)

       8.  Diğer (vakanın, yukarıda sayılanlardan başka, son 15 gün içinde evinin dışında en az bir gece geçirmiş olduğu yer veya konut] Kamu / Özel kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde 8 saat eğitim planlaması yapılmıştır.

Sorumluluk alanınızda ilgili Yönetmelik kapsamına giren tesislerinizden en az birer personeli  26 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenecek eğitime gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim organizasyonun zamanında yapılabilmesi için 15 Aralık 2017 tarihine kadar; bilgi formunun, katılımcının diploma fotokopisinin ve 160 TL eğitim ücretinin Kahramanmaraş Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Halk Bankası IBAN TR380001200135100005100001 no’lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru Formu

Üyelerimize önemle duyurulur.