Kahramanmaraş
İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 31/05/2017

Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube müdürlüğü altında tanımlanan kamu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

A- Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

1. Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek,
2. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
3. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
4. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve gereken tedbirleri almak,
5. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.
6. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,
7. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
8. Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,
9. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları il düzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek.
10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
11. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

B- Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü

1. İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
2. Serbest çalışan hekim muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin şikâyetlerini, ilgili oda başkanlıkları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
3. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
4. Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek,
5. Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,
6. Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/ veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,
7. Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
8. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,
9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.